Read our press release in English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Russian, Tamil

If Women Stop, The World Stops

Press Release: On May Day Feminist Groups Reiterate Call for a Women’s Strike
*Demand no gender wage gap, end gender-based violence among other issues*
* Call for a Women’s Global Strike on 8th March 2020*

01 May 2019
Chiang Mai, Thailand
For Immediate Release

On May Day, feminists, women’s groups and social justice movements are demanding a just, fair and equitable world  that includes, a living wage, no gender wage gap, ending gender-based violence, food sovereignty for all communities, and women’s access and control over resources and livelihoods.

The current state of development is market-driven and emphasises individualism, profits, privatisation of public services, while protecting corporations through tax breaks, concessions and loans. “This system is sustained by lowly paid women who are systematically exploited to maximise profits, spend significant time in unpaid care work, and are excluded from political, social and economic decision making. At the same time, we strongly oppose land grabs by corporations that deprive rural women’s livelihoods. We want to strike globally to stop economic exploitation of women,” said Burnad Fatima, Tamil Nadu Women’s Federation, India.

Globally, women earn 37 percent less than men and at the current rate of progress, it will take 202 years to close the gap. “In developing countries, two thirds of women are in the informal economy where they are less likely to have legal rights or social protection, and are often not paid enough to escape poverty. We cannot continue like this anymore and demand decent jobs, living wage and the right to organise for women workers,”’ added Daisy Arago, Center for Trade Union and Human Rights (CUTHR), Philippines.

It is estimated that 35 percent of women worldwide have experienced either physical and/or sexual abuse at some point in their lives and at least one in four women has experienced sexual harassment in the workplace. Ivy Josiah, Feminist Activist and Former Executive Director of Women’s Aid Organisation, Malaysia said, “The world is at a juncture to take a significant progressive step  to making a world for women to be free of violence and harassment. The Women’s Global Strike calls for all governments to adopt the ILO Convention and Recommendation on ending violence and harassment in the world of work at the 108th Session of the International Labour Conference in June 2019. It is not only decent but just for governments to take action on their many pledges made on the global stage to end violence against women.”

Women’s labour rights are rooted in the history of International Women’s Day and women’s struggle to participate in the society on an equal footing with men. “We are living in a dangerous world where feminism or women’s human rights are depoliticised and pink-washed by promoting terms such as women’s economic empowerment, or even feminist foreign policy. This is the state of political manipulation. Our collective power and feminist solidarity are our hope and answer to fight back patriarchy, fundamentalisms, capitalism and militarism. And that’s why we are calling for a Women’s Global Strike on International Women’s Day next year!,” added Misun Woo, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Thailand.

The coalition also launched the website for campaign, womensglobalstrike.com. This website will be a one stop resource for information about the campaign, how women can participate and take actions for a global strike.

Engage with us
Facebook: @WomensGlobalStrike
Twitter: @WomensGlbStrike
Instagram: @womensglobalstrike
Website: womensglobalstrike.com

Additional Information
Read our political statement
Read our publication on History of Strikes
Listen to our podcast on Why Women Should Strike

For any press queries, interviews and further information, please contact
Neha Gupta                            Andita Listyarini                          Gerifel Cerillo
neha@apwld.org                    andita@apwld.org                      gerifelcerillo@gmail.com
+66 955 282 396                   +66 53 284527                             +63 907 510 1960
English, Hindi                        English, Bahasa Indonesia        English, Tagalog


Pandaigdigang Welga ng mga Kababaihan

     Titigil ang mundo kapag tumigil ang kababaihan!

Sa Mayo Uno, sa pandaigdigang araw ng mga mangaggawa, sigaw ng mga kababaihan: welga!
*Igiit ang pagkakapantay sa sahod, itigil ang karahasang nakabatay sa kasarian, at iba pang isyu*
*Panawagan para sa Pandaigdigang Welga ng mga Kababaihan sa Marso 8, 2020*

01 Mayo 2019
Manila, Philippines
Sa darating na Mayo Uno, mariing ipinanawagan ng mga peminista, iba’t ibang grupo ng mga kababaihan at ng mga kilusang nagsusulong ng panlipunang hustisya ang matagal nang minimithi ng mga kababaihan – isang mundo na makatarungan at may pagkakapantay-pantay, na may nakabubuhay na sahod, pantay na sahod, walang karahasang nakabatay sa kasarian, sagana at may sapat na pagkain para sa lahat, at karapatan at pamamahala sa mga rekurso at kabuhayan ng lipunan.

Nananatiling tagibang ang pag-unlad ng mundo, nakapako sa galaw ng merkado at sa indibidwalismo, pagpapalaki ng kita, pribatisasyon ng pampublikong serbisyo, habang ang mga malalaking korporasyon ay pinoprotektahan sa pamamagitan ng maliit na buwis, mga konsesyon at pautang. “Ang ganitong kaayusan ay sinusuhayan ng sistematikong pagsasamantala sa mga kababaihan na nakakatanggap ng mababang sahod para mapalobo ang kita ng kapitalista, pagkatali sa gawaing bahay at kawalan ng kompensasyon para dito, at ang pagkawalay nila sa mga proseso ng pagdedesisyon sa pampulitika, panlipunan at pang-ekonomiyang aspeto ng lipunan. Nilalabanan naming ang pang-aagaw ng lupa ng mga korporasyon mula sa mga mamamayan, na nagnanakaw ng kabuhayan n mga magsasakang kababaihan. Nais naming magwelga sa buong mundo para itigl ang pang-ekonomiyang pagsasamantala sa mga kababaihan,” ani Fatima Burnad, mula sa Tamil Nadu Women’s Federation ng India.

Sa buong daigdig, ang sahod ng mga kababaihan ay 37 porsyentong mas mababa kaysa mga kalalakihan at kailangan pa ng 202 taon para pumantay ang sahod ng kababaihan sa kalalakihan. “Sa mga bansang naghihikahos, 2/3 ng mga kababaihan ang nasa impormal na ekonomya, kung saan kulang o walang tinatamasang proteksyong panlipunan at karapatang ligal. Bukod dito, masyadong maliit ang kanilang kinikita at nananatiling mahirap ang kanilang kalagayan. Kailangan nang wakasan ang ganitong kaayusan. Gusto naming ng disenteng trabaho, nakabubuhay na sahod at pagkilala sa karapatang mag-organisa ng kababaihang manggagawa,” dagdag ni Daisy Arago ng Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR), ng Pilipinas.

Tinatantyang nasa 35 porsyento ng mga kababaihan sa buong mundo ang nakaranas ng sekswal na pang-aabuso at may isa sa apat na babae ang nakaranas ng pang-aabusong sekswal sa pagawaan. Ayon kay Ivy Josiah, peminista at dating Executive Director ng Women’s Aid Organisation sa Malaysia, “ nasa tamang panahon na para magkaroon ng mga progresibong hakbang para isulong at ihulma ang mundong malaya ang mga kababaihan mula sa karahasan at pang-aabuso. Ang pandaigdigang welga ng mga kababaihan ay nananawagan sa lahat ng gobyerno sa mundo na pagtibayin ang ILO Convention and Recommendation on Ending Violence and Harassment noong ika-108th na pagpupulong ng ILO sa Hunyo 2019. Kinakailangang umaksyon ang mga gobyerno sa kanilang mga pangako na mapatigil ang karahasan laban sa mga kababaihan.”

Ang karapatan ng mga kababaihan sa kilusang paggawa ay nakaugat sa kasaysayan ng pandaigdigang araw ng mga kababaihan at sa pakikibaka ng mga kababaihan na makilahok sa paggawa ng kasaysayan kapantay ng mga kalalakihan. “Namumuhay tayo sa isang mapanganib na mundo kung saan ang peminismo o ang karapatang pantao ng mga kababaihan are tinatanggalan ng pampulitikang halaga at ‘pink-washing’ sa paglaganap ng mga terminong ‘women’s economic empowerment’ o kahit ‘feminist foreign policy.’ Ito ang ginagawa bilang porma ng pampulitikang manipulasyon. An gating pagkakaisa at kolektibong pakikibaka bilang mga kababaihan ay ang ating pag-asa at tugon sa paglaban sa patriyarkiya, pundamentalismo, kapitalismo at militarism. Kaya kami ay nananawagan ng pandaigdigang welga ng mga kababaihan sa susunod na taon!,” sabi ni Misun Woo, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Thailand.

Inilunsad din ng koalisyon ang website para sa kampanya, womensglobalstrike.com. Ang website na ito ang mapagkukunan ng impormasyon para sa kampanya, kung paano makakalahok ang mga kababaihan at mga aksyon para sa pandaigdigang welga.

For any press queries, interviews and further information, please contact
Gerifel Cerillo                                                           Neha Gupta
gerifelcerillo@gmail.com                                       neha@apwld.org
+63 907 510 1960                                                    +66 955 282 396
English, Tagalog                                                      English


If Women Stop, The World Stops

Siaran Pers: Di Hari Buruh, Organisasi Hak Perempuan Menekankan Pentingnya Mogok Kerja Perempuan

Di Hari Buruh, Kelompok Feminis Menekankan Pentingnya Mogok Kerja Perempuan
*Menuntut kesetaraan upah antar gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender*
*Mari Lakukan Mogok Kerja Perempuan pada tanggal 8 Maret 2020”

01 Mei 2019
Jakarta, Indonesia

Di Hari Buruh, kelompok feminis, organisasi-organisasi hak perempuan dan pergerakan keadilan sosial lainnya menuntut dunia yang adil dan setara yang mampu menyediakan upah yang berkecukupan, yang tidak membedakan upah perempuan dan laki-laki, yang mampu mengakhiri kekerasan berbasis gender, yang  menjamin kedaulatan pangan dan juga akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya alam dan sumber-sumber penghidupannya.

Situasi pembangunan saat ini sangat berorientasi terhadap pasar dan sangat menekankan individualisme, profit, privatisasi berbagai sarana publik, dan perlindungan perusahaan-perusahaan multinasional dengan menggunakan penghapusan pajak, konsesi dan utang. “Sistem ini didukung oleh perempuan pekerja dengan upah rendah yang secara sistematis dieksploitasi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Mereka juga menghabiskan banyak waktu melakukan pekerjaan domestik, dan seringkali dikucilkan dalam membuat keputusan baik itu di bidang politik, sosial dan ekonomi,” kata Burnad Fatima dari Tamil Nadu Women’s Federation, India.

Secara global, pendapatan perempuan 37 persen lebih kecil daripada laki-laki dan jika menimbang perkembangan  saat ini, kita akan membutuhkan 202 tahun hingga kesenjangan pendapatan tersebut dapat hilang. “Di negara berkembang, dua per tiga perempuan bekerja dalam ekonomi informal dimana mereka sangat sulit untuk mendapatkan bantuan hukum dan proteksi sosial. Mereka juga biasanya tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk bisa keluar dari garis kemiskinan. Kita tidak bisa diam saja dan maka itu kita menuntut pekerjaan layak, gaji berkecukupan dan hak-hak untuk memobilisasi pekerja perempuan,” ujar Daisy Arago dari Center for Trade Union and Human Rights (CUTHR), Philippines.

Diperkirakan sekitar 35 persen perempuan di dunia pernah mengalami baik kekerasan fisik atau pelecehan seksual dan setidaknya satu dari empat perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Ivy Josiah, aktivis feminis dan mantan Direktur Eksekutif Women’s Aid Organisation di Malaysia berkata, “Ini merupakan momen penting bagi dunia untuk mengambil langkah progresif yang signifikan demi sebuah dunia yang membebaskan perempuan dari kekerasan dan pelecehan. Kampanye Women’s Global Strike ini bertujuan untuk mengingatkan para pemerintah negara untuk segera mengadopsi Konvensi dan Rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional dalam mengakhiri kekerasan dan pelecehan di tempat kerja di Sesi ke 108 Konferensi Perburuhan Internasional bulan Juni 2019 nanti. Ini merupakan suatu kelayakan dan keadilan bagi para pemerintah negara untuk berkomitmen dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.”

Hak bekerja perempuan berakar dari sejarah Hari Perempuan Internasional dan perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. “Saat ini kita hidup di dunia yang berbahaya dimana feminisme atau hak perempuan didegradasi dan didepolitisasi dengan penggunaan  istilah-istilah seperti ‘pemberdayaan ekonomi perempuan’, atau bahkan ‘kebijakan luar negeri yang feminis’. Ini merupakan suatu bentuk manipulasi politik. Kekuatan kolektif dan semangat solidaritas kita adalah harapan dan jawaban untuk melawan patriarki, fundamentalisme, kapitalisme dan militarisme. Inilah mengapa kita bersatu untuk melakukan mogok kerja di Hari Perempuan Internasional tahun depan!” ujar Misun Woo dari Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Thailand.

Koalisi kampanye ini telah meluncurkan situs kampanye mereka di womensglobalstrike.com. Situs ini akan menjadi sumber informasi tentang kampanye itu sendiri, bagaimana perempuan bisa berpartisipasi dan mengambil langkah penting untuk melakukan mogok kerja.

Hubungi kami
Facebook: @WomensGlobalStrike
Twitter: @WomensGlbStrike
Instagram: @womensglobalstrike
Website: womensglobalstrike.com

Informasi tambahan
Baca pernyataan politik kami
Baca laporan kami tentang Sejarah Mogok Kerja
Dengarkan siaran podcast kami tentang Kenapa Perempuan Harus Mogok Kerja

Untuk pertanyaan pers, wawancara dan informasi lainnya, silakan hubungi
Andita Listyarini                                                              Neha Gupta
andita@apwld.org                                                           neha@apwld.org         
+66 53 284527                                                                 +66 955 282 396
Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia                               Bahasa Inggris       


Пресс-релиз:  В майский праздник феминистские группы повторяют призыв к забастовке женщин
*Требуйте отсутствия гендерного разрыва в заработной плате, положите конец гендерному насилию среди прочих вопросов*
*Призыв к всемирной забастовке женщин 8 марта 2020 года*

В майский праздник феминистки, женские группы и движения за социальную справедливость требуют беспристрастного, справедливого и равноправного мира, который включает в себя прожиточный минимум, отсутствие различий в оплате труда мужчин и женщин, прекращение насилия по признаку пола, продовольственный суверенитет для всех общин, а также доступ женщин к ресурсам и контроль над ними, и к средствам к существованию.

Текущее состояние развития ориентировано на рынок и делает упор на индивидуализме, прибыли, приватизации государственных услуг, при этом защищая корпорации посредством налоговых льгот, уступок и займов. «Эта система поддерживается приницпами низкой оплаты труда женщин, которые систематически эксплуатируются для максимизации прибыли, проводят значительное время на неоплачиваемой работе по уходу и не участвуют в принятии политических, социальных и экономических решений. В то же время мы решительно выступаем против захвата земель корпорациями, которые лишают сельских женщин средств к существованию. «Мы хотим нанести глобальный удар, чтобы остановить экономическую эксплуатацию женщин», – сказала Бурнад Фатима, Федерация женщин Тамилнада, Индия. Во всем мире женщины зарабатывают на 37 процентов меньше мужчин, и при нынешних темпах прогресса потребуется 202 года, чтобы сократить разрыв. «В развивающихся странах две трети женщин находятся в неформальном секторе экономики, где они с меньшей вероятностью имеют юридические права или социальную защиту, и им часто не платят достаточно, чтобы избежать бедности. Мы больше не можем продолжать в этом же духе и требуем достойной работы, прожиточного минимума и прав на организацию для работающих женщин», – добавила Дейзи Араго, Центр профсоюзов и прав человека (CUTHR), Филиппины.

По оценкам, 35 процентов женщин во всем мире в какой-то момент своей жизни подвергались как физическому, так и/или сексуальному насилию, и, по крайней мере, каждая четвертая женщина испытывала сексуальные домогательства на рабочем месте. Айви Джосия, активистка-феминистка и бывший исполнительный директор Организации женской помощи Малайзии, сказала: «Мир находится на этапе, который позволит сделать существенный прогрессивный шаг к созданию мира, где женщины не будут подвергаться насилию и преследованиям. «Глобальная забастовка женщин» призывает все правительства принять Конвенцию и Рекомендацию МОТ о прекращении насилия и домогательств в сфере труда на 108-й сессии Международной конференции труда в июне 2019 года. Правительства должны принять меры по выполнению своих многочисленных обязательств на мировой арене по прекращению насилия в отношении женщин».

Трудовые права женщин уходят корнями в историю Международного женского дня и борьбы женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами. «Мы живем в опасном мире, в котором феминизм или человеческие права женщин деполитизированы и размыты путем поощрения таких терминов, как расширение экономических прав и возможностей женщин или даже феминистская внешняя политика. Это состояние политической манипуляции. Наша коллективная сила и феминистская солидарность — это наша надежда и ответ патриархату, фундаментализму, капитализму и милитаризму. И именно поэтому мы призываем к всемирной забастовке женщин в Международный женский день в следующем году!», – добавила Мисан Ву, Азиатско-Тихоокеанский Форум Женщины, Закон и Развитие, Таиланд.

Коалиция также запустила веб-сайт для кампании womensglobalstrike.com. Этот веб-сайт будет единственным источником информации о кампании, о том, как женщины могут участвовать и принимать меры для глобальной забастовки.